28.032014

Κατάργηση υποχρέωσης επικύρωσης εγγράφων και των δημοσιεύσεων εταιρειών στο ΦΕΚ

Με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-3-2014): α) καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου όπως περιγράφονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα προς τις άνω υπηρεσίες και φορείς και πλέον υποβάλλονται απλά φωτοαντίγραφα, β) όπου προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία η υποβολή πρωτοτύπων, η απαίτηση αυτή καταργείται από 27-6-2014 . Επίσης, όλα τα ιδιωτικά έγγραφα που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή φέρουν θεώρηση από τις άνω υπηρεσίες και φορείς θα υποβάλλονται προς τις άνω υπηρεσίες και φορείς σε απλά φωτοαντίγραφα.

Με το άρθρο 2 του ίδιου νόμου, καταργείται από 1-1-2015 κάθε υποχρέωση των εταιρειών για δημοσίευση στο ΦΕΚ τεύχος ΑΕ–Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. κάθε πράξης, στοιχείου ή ανακοίνωσης της καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ανεξάρτητα αν η δημοσίευση πραγματοποιείται από το Γ.Ε.ΜΗ. ή από τον υπόχρεο. Η υποχρέωση αυτή αντικαθίσταται με υποχρεωτική δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Οι προθεσμίες που ρητά εκ του νόμου συνδέονται με τη δημοσίευση θα ξεκινούν ή θα λήγουν κατά περίπτωση από την ημερομηνία δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ. Από 20-7-2014 έως και 31-12-2014 η δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. των άνω πράξεων, στοιχείων ή ανακοινώσεων θα πραγματοποιείται ατελώς.