07.062013

Κατάργηση κάθε περιορισμού στο κεφάλαιο και την ονομαστική αξία μεριδίων Ε.Π.Ε.

Με το N.4156/2013 (ΦΕΚ Α 122/31-05-2013) και τη διάταξη του άρθρου 3, παράγραφοι 9 και 10, αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 του N.3190/1955 περί Ε.Π.Ε. και ορίστηκε ότι:

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό. Κάθε διάταξη περί ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας καταργείται.

2. Κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία μόνον με μία μερίδα συμμετοχής και με περισσότερα εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του, αν η εισφορά του είναι πολλαπλάσια του ελάχιστου ποσού της μερίδας συμμετοχής σύμφωνα με το καταστατικό.