22.032019

Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών ακυρώνει φόρο εισοδήματος συνολικού ύψους με τις προσαυξήσεις σχεδόν €500.000,00

Με την με αριθμό 37/2019 απόφασή του, το Διοικητικό Εφετείο Πατρών, δικάζοντας σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, έκανε δεκτή την προσφυγή δύο συζύγων επιχειρηματιών και ακύρωσε φύλλο προσδιορισμού φόρου εισοδήματος με το οποίο είχε προσδιοριστεί σε βάρος των προσφευγόντων φόρος εισοδήματος συνολικού ύψους με τις προσαυξήσεις σχεδόν €500.000,00, κατόπιν κρίσεως των βιβλίων των ατομικών επιχειρήσεων των προσφευγόντων ως ανακριβών και τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών λόγω λήψεως εικονικών τιμολογίων.  Το δικαστήριο έκρινε ότι οι προσφεύγοντες τελούσαν σε καλή πίστη κατά τη διενέργεια των συναλλαγών που αφορούσαν τα επίμαχα τιμολόγια, ως προς το πρόσωπο του αντισυμβαλλομένου και εκδότη των επίμαχων τιμολογίων και, συνεπώς, καλοπίστως αυτοί καταχώρισαν στα βιβλία τους τα εν λόγω στοιχεία, τα οποία θεώρησαν ως νομίμως εκδοθέντα.  Το γεγονός ότι ο εκδότης φορολογικού στοιχείου είτε παραπλάνησε, μετά από συμπαιγνία με τρίτο πρόσωπο, τον αγνοούντα τη συμπαιγνία λήπτη του στοιχείου και εμφανίστηκε ως πραγματοποιήσας τη συναλλαγή αντί του πράγματι ενεργήσαντος τρίτου είτε είναι ο πράγματι ενεργών χωρίς να έχει τηρήσει τις θεσπιζόμενες γι’ αυτόν φορολογικές υποχρεώσεις του, δεν μπορούσε να έχει δυσμενή επίδραση και στο πρόσωπο του καλόπιστου λήπτη νομότυπου φορολογικού στοιχείου υπαρκτής δαπάνης, όπως εν προκειμένω, ούτε μπορούσε να μετατρέψει το εν λόγω στοιχείο σε μη νομότυπο.

Να σημειωθεί ότι οι προσφεύγοντες είχαν προβεί στη συμβιβαστική επίλυση της ίδιας διαφοράς στη φορολογία Κ.Β.Σ. δεχόμενοι παράβαση λήψεως τιμολογίων εικονικών ως προς το πρόσωπο εκδότη, χωρίς όμως να επιτευχθεί συμβιβασμός στη φορολογία εισοδήματος.

Ο Ηλίας Γκολφινόπουλος εκπροσώπησε τους προσφεύγοντες.