04.022019

Το Διοικητικό Εφετείο Πάτρας ακυρώνει πράξεις προσδιορισμού φόρων και επιβολής προστίμων της φορολογικής αρχής ύψους €1,9 εκατομμυρίων

Με τις με αριθμούς 662-667/2018 αποφάσεις το Διοικητικό Εφετείο Πατρών, κρίνοντας σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, έκανε δεκτές προσφυγές ομόρρυθμης εταιρείας και ακύρωσε πράξεις επιβολής προστίμων Κ.Β.Σ. και Φ.Π.Α. και προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α. συνολικού ύψους αθροιστικά € 1,9 εκατομμύρια περίπου, οι οποίες είχαν επιβληθεί για παραβάσεις λήψεως τιμολογίων εικονικών ως προς τη συναλλαγή κατά τα έτη 2003-2005 κατόπιν επανελέγχου που είχε διενεργήσει η φορολογική αρχή επικαλούμενη συμπληρωματικά στοιχεία.

Το δικαστήριο, κατ’ αποδοχή σχετικού ισχυρισμού του προσφεύγοντος, αφού εξέτασε τα επικαλούμενα από τον προσφεύγοντα αποδεικτικά στοιχεία, έκρινε ως προς την πράξη επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ., ότι οι συναλλαγές για τις οποίες είχαν εκδοθεί τα υπό εξέταση τιμολόγια ήταν πραγματικές, χωρίς να εξεταστεί εάν αυτές πραγματοποιήθηκαν από τον εκδότη των υπό κρίση τιμολογίων ή από τρίτο πρόσωπο, αφού τέτοιο ζήτημα δεν είχε τεθεί ενώπιον του δικαστηρίου.

Ως προς τις φορολογίες εισοδήματος και Φ.Π.Α., το δικαστήριο έλαβε υπόψη ότι τα υπό εξέταση τιμολόγια είχαν τεθεί υπόψη του αρχικού ελέγχου που είχε διενεργήσει η φορολογική αρχή, κατά τον οποίο είχαν ελεγχθεί ως προς το περιεχόμενό τους και είχαν καταλογιστεί άλλες παραβάσεις λόγω μη εξόφλησης αυτών κατά τον προβλεπόμενο στο νόμο τρόπο.  Με βάση τη διαπίστωση αυτή, το δικαστήριο δέχθηκε ότι η φορολογική αρχή είχε τη δυνατότητα κατά τον αρχικό έλεγχο, επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια, να λάβει τα προσήκοντα μέτρα ελέγχου και έρευνας σε σχέση με τη γνησιότητά τους και επομένως έκρινε ότι δεν δύνανται να χαρακτηριστούν ως συμπληρωματικά στοιχεία, ώστε να δικαιούται η φορολογική αρχή κατόπιν επανελέγχου να προβεί στην έκδοση συμπληρωματικών καταλογιστικών πράξεων στη φορολογία εισοδήματος και Φ.Π.Α.

Ο Ηλίας Γκολφινόπουλος εκπροσώπησε την προσφεύγουσα εταιρεία.