01.092015

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πάτρας ακυρώνει πράξεις προσδιορισμού φόρων και επιβολής προστίμων της φορολογικής αρχής συνολικού ύψους €270.000

Με τις με αρ. 532, 536 και 537/2015 αποφάσεις του, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πάτρας (μονομελές) έκανε δεκτές προσφυγές και ακύρωσε πράξεις επιβολής προστίμων Κ.Β.Σ. και Φ.Π.Α. και καταλογισμού φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α., συνολικού ύψους περίπου €270.000, οι οποίες είχαν επιβληθεί στην προσφεύγουσα εταιρεία με την αιτιολογία της λήψεως τιμολογίων εικονικών ως προς τη συναλλαγή. Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι επίδικες συναλλαγές ήσαν πραγματικές και ότι εξάλλου η προσφεύγουσα εταιρεία βρισκόταν σε καλή πίστη ως προς το πρόσωπο του εκδότη. Ο Χρήστος Γκολφινόπουλος εκπροσώπησε την προσφεύγουσα εταιρεία.