20.092012

Μείωση της προθεσμίας άσκησης προσφυγών σε φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις σε 30 ημέρες

Με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.2 του Ν.4079/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 180/20-9-2012), η προθεσμία άσκησης φορολογικών και τελεωνειακών προσφυγών μειώθηκε από εξήντα (60) σε τριάντα (30) ημέρες. Η νέα προθεσμία ισχύει για προσφυγές κατά πράξεων ή παραλείψεων που συντελούνται μετά την 20-9-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του άνω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σημειώνεται ότι παραμένει σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ Α 40/29-2-2012.) σύμφωνα με την οποία στις φορολογικές υποθέσεις όπου η αμφισβητούμενη διαφορά υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, προϋπόθεση για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής είναι η προηγούμενη άσκηση αίτησης-ενδικοφανούς προσφυγής για διοικητική επίλυση της διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Υπουργείου Οικονομικών. Η προθεσμία κατάθεσης της αίτησης είναι εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής οποιασδήποτε κυρώσεως για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας. Η απόφαση της Επιτροπής εκδίδεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την περιέλευση της αίτησης σε αυτό. Η απόφαση αυτή, ή η τεκμαιρόμενη απόρριψη της αίτησης σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης εντός της προθεσμίας, προσβάλλεται με προσφυγή εντός της νέας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.