10.052022

Το Διοικητικό Εφετείο Πάτρας ακυρώνει πράξεις προσδιορισμού φόρων και επιβολής προστίμων της φορολογικής αρχής ύψους €1,3 εκατομμυρίων

Ύστερα από μία μακρά δικαστική διαδικασία και κατόπιν δύο προδικαστικών αποφάσεων, με τις με αριθμούς 452, 453, 463-465/2020 αποφάσεις το Διοικητικό Εφετείο Πατρών, κρίνοντας σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, έκανε δεκτές προσφυγές ομόρρυθμης εταιρείας και ακύρωσε πράξεις επιβολής προστίμων Κ.Β.Σ. και Φ.Π.Α. και προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α. συνολικού ύψους αθροιστικά € 1,3 εκατομμύρια περίπου, οι οποίες είχαν επιβληθεί για παραβάσεις λήψεως τιμολογίων εικονικών ως προς το πρόσωπο κατά τα έτη 1996-1997.

Το δικαστήριο, κατ’ αποδοχή σχετικού ισχυρισμού του προσφεύγοντος, αφού εξέτασε τα επικαλούμενα από τον προσφεύγοντα αποδεικτικά στοιχεία, έκρινε ότι οι συναλλαγές για τις οποίες είχαν εκδοθεί τα υπό εξέταση τιμολόγια πραγματοποιήθηκαν από τον εκδότη των τιμολογίων και πραγματικό αντισυμβαλλόμενο στις συναλλαγές.

Ο Χρήστος Γκολφινόπουλος εκπροσώπησε την προσφεύγουσα εταιρεία.